onsdag 23 februari 2011

Idiot

På tisdagskvällarna brukar Emsen sova hemma hos mig och vi tittar på House (vi är ju extremt VÅRDintresserade i den här familjen, det har ni väl märkt...;) men igår var det inget house utan friidrott. Vi kämpade på med det en stund men tittade sen på Cesar Millan. Jag brukar inte titta på det för jag blir alltid så upprörd men den här gången var han verkligen osedvanligt korkad. Jösses, vad han gjorde bort sig:)
Så här var det: En pitbullpojke (Oscar) gjorde utfall (lindrigt) mot barn och familjen skulle snart ha barn, därför var situationen akut och Cesar kom till deras "räddning". De visar också en film där husse håller Oscar och Matte visar en stor docka, som Oscargör utfall mot (konstigt...öhh...) Cesar tar hem hunden till sin flock och det visar sig att han även ogillar små hundar. Den store Cesar tar in Oscar i ett litet rum och förklarar att eftersom de inte kan testa/träna med riktiga barn så använder han dockor. Han har några olika som han visar för Oscar, bla en som kryper. Oscar stirrar mycket misstänksamt på dockorna men gör inget. Lite senare får man se hur Oscar springer omkring med en docka fastbunden i halsbandet..

Gud så inspirerad jag blir! Vilken pedagog, Wow!!! INTE!!!! Alltså, tror han på fullt allvar att hunden gör en koppling mellan en docka och ett barn? Va? Både docka och barn är mänskliga begrepp och existerar inte i hundens värld. En hund känner igen människor, ja, hunden känner att människan är levande, punkt, slut. För stackars Oscar är en docka något väldigt konstigt, som människor hetsar upp sig kring och naturligtvis blir han rädd. Resultatet av att han måste släpa runt på en docka blir att han blir rädd för ytterligare en sak - när människor tar han i halsbandet. Han är en rätt så rädd hund med stort kontrollbehov och han har ingen tillit till människan. Innan han kom till Cesar levde han med en äldre tik som han förmodligen tydde sig till. Familjen gjorde antagligen det misstaget att de inte tränade ordentligt med honom - man måste lägga ned dubbelt så mycket tid på hund nr:2, annars tyr den sig bara till sin flockmedlem, dvs hund nr: 1. Hund och människa kan inte bilda flock, de är inte samma art, däremot kan de ingå i samma familj.
Man ser också hur oerhört rädd han är för Cesar, han är extremt stressad och skickar hela tiden ut lugnande signaler (det gör alla hundar i Cesars program - tyvärr är det ingen av de medverkande som noterar det) och då säger Cesar förstås att han är undergiven. Vad säger detta om Cesar? Jo, att hans kunskaper om etologi och hundens språk är katastrofala. Att det märks att han inte har en formell utbildning. Att "ändra energi" och dåligt ledarskap inte är lösningen på alla problem. Och framför allt: VARFÖR STÄLLER SIG INGEN FRÅGAN: VARFÖR ÄR OSCAR RÄDD FÖR BARN? Man måste ta reda på orsaken till problemet för att kunna ge behandling/sätta in rätt typ av träning.

Hur gick det då? Jo, Oscar gick inte att lita på så familjen fick en annan hund istället. Urk.
Tänk om det besökt en ordentlig tränare som jobbar med positiv förstärkning, det finns massor av dem i USA. Om de hade jobbat med klickerträning i några månader hade problemet varit löst. Sedan hade det aldrig varit ett problem med barnet/babyn i familjen. Oscar hade vant sig och insett att babyn tillhör familjen men hade fortsatt att vara rädd för andra barn.
Polly tycker inte om barn. Hon är en hund med ett stort kontrollbehov och barn under 5 år är läskiga men barn som hon känner (tex Milo, Caritas son) är det inga problem med. Jag har tränat henne en del men inte lagt ned jättemycket tid på det eftersom vi inte umgås så mycket med småbarn. Jag har dock haft andra hunda i träning som är rädda för barn, det är ett vanligt problem.

Jag ska aldrig mer titta på det här programmet. Det går bara inte. Jag behöver väl knappast nämna att jag inte tränar med hans quick-fix metoder. Om ni är intresserade av att läsa mer om Cesar och hans metoder kan jag rekommendera en uppsats som en kollega till mig skrivit. Han heter Rasmus och uppsatsen hittar ni  här.

On Tuesday evenings Emma usally sleep at my place and we watch House at TV (we're extremely interested in health care in this family, i guess you´ve noticed that...;) but yesterday there wasn´t any House, there was some athletics insted. We struggled with that for a while but then we looked at Cesar Millan. I usually do not watch it because i always get so upset but this time he was actually extraordinarily stupid. Jeez, what a jerk he made off himself:)

This is the story: A pitbull boy (Oscar) has a problem beahaviour towards children and his family were about to have a baby, therefore the situation was urgent and Cesar came to their "rescue". To explain Oscars problem they showed a movie where the dad had Oscar and the mum put a large doll, in front of him, which makes Oscar terrified and he tries to attack the doll (..huh?? ...) Cesar takes Oscar home to his pack, and it turns out that he also dislikes small dogs. The great Cesar puts Oscar in a small room and explain: because they can not test / train with real children,  he´s using  puppets. He shows them for Oscar, even one that crawls. Oscar stares very suspiciously at the dolls but he´s not acting in any way. Later on, we can see how  Oscar is running around with a doll strapped in his collar ..
My God this is really inspiring ! What a good trainer, Wow! NOT!! Does he really believe that the dog makes a link between a doll and a child? Huh? Both dolls and children are human concepts and do not exist in a dogs world. A dog can recognize people, even the dog knows that man is alive, period, end. For poor Oscar a doll is something very strange, that excites people around him and of course he is terrified The result of that he must carry around a doll is that he is afraid of one more thing - when people take him in his collar. He's a pretty scared dog with a large need for control and he has no confidence in man. Before he came to Cesar, he lived with an older female dog who he probably turned to and trusted. The family  probably made the mistake that they did not train him properly  - you have to spend twice as much time in training your second dog , otherwise it will put all its trust in yoyr first dog since they´re part of the same pack. Dog and man can not form a pack, they are not the same species, however, they can be part of the same family.
You can see how very scared he is of Cesar, he is extremely stressed out and he´s sending calming signals all the time (very common amongst all the dogs in Cesar's program - unfortunately, none of the participants notice it) and then of course Cesar says  he is finally submissive.
What does this say about Cesar? Well,  his knowledge of ethology and the dog's language is disastrous. It is obvious that he doesn´t have a formal education. He talks on and on about  energy and bad leadership but that is not the solution to all problems. And above all: WHY DOES NO ONE ASK THE QUESTION: WHY IS OSCAR AFRAID OF CHILDREN? If you don´t know the reason for his behaviour you can not give him the right kind of treatment/trainingprogram.


How did it go? Well, Oscar was not to trust so the family got another dog from Ceasars pack. Arggh.
What if this family had visited a good coach who works with positive reinforcement? (there are lots of them in the United States). If they had been working with clicker training for a few months the problem had been solved. There would never have been a problem with a child / baby in the family. Oscar would have become accustomed to it and realized that the baby belongs to the family but he had probably continued to be afraid of other children. With the right training of course, this had been solved.
Polly does not like children. She is a dog with a great need for control and children under 5 years is scary, but children whom she knows (such as Milo, Caritas son) is not a problem. I have clickertrained her , but not put a lot of time on this because we do not socialize that much with young children. I have had other dogs in training who are afraid of children, it is a common problem.


I'll never look at this program again. I just can´t take it. It makes me too upset and i can´t sleep - thinking about these poor dogs. Do i need to mention that me and Cesar doesn´t use the same methods.....i do not use quick-fix, beacuse it doesn´t work for long.


Inga kommentarer: